by

SEKOMS Apresia Servisu Rádiu komunidade sira iha tempu Serka Sanitária

Sekretáriu Estadu ba Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis “AKARA”, hato’o lia hirak ne’e, bainhira hala’o video konferensia ho rádiu komunidade sira, hodi hatene progresu servisu rádiu komunidade nian, tersa-feira, loron 27 fulan-abril, tinan 2021, iha sala reuniaun SEKOMS, Palásiu Governu, Dili.
Merício Juvinal dos Reis “AKARA”, hateten rádiu komunidade sira tenke sai matadalan no naroman ba komunidade sira iha aldeia no suku, liuliu liga ba surtu moras COVID-19,”Komunidade sira tenke rona informasaun lolos husi Sentru Integradu Jestaun Krize, Ministériu Saúde no Porta Voz Governu ne’ebe divulga informasaun ba komunidade sira”. Dehan “AKARA”
“AKARA” esklarese, liu husi meius ida ne’e, bele komunika ba malu hodi hatene planu servisu iha rádiu komunidade sira, depois sei haree planu, hodi responde imediata iha tempu agora no planu iha tinan oin mai.
Hafoin halo video konferénsia, jestór Rádiu Komunidade sira hato’o informasaun katak, Jestór rádiu komunidade no Jornalista Frontline sira iha rádiu komunidade simu ona Vasina Astrazeneca hodi aumenta imunidade no asegura ann husi Covid-19.
Iha video konferensia ne’e, partisipa husi rádiu komunidade Vikeke, Baukau, kafé Ermera, Suai, tokodede-Likisa, rádiu komunidade komoro, Aileu no rádiu komunidade Metro FM.
Tuir planu Rádiu Komunidade sira seluk sei kontinua iha etapa ba daruak.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed