by

𝐒𝐄𝐊𝐎𝐌𝐒 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐎𝐕𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐄𝐓 đ’đ€đ”Ìđƒđ€đ•đ„đ‹

Dili – 21/02/2023, Sekretaria Estadu ba Komunikasaun SosiĂĄl, Kontinua Hala’o Kampaña NasionĂĄl Kombate HOAX  No Promove Internet SaĂșdavel Liuhosi Sensibilizasaun Literasia DijitĂĄl,  Iha Salaun  Eskola SekundĂĄria Colegio SĂŁo JosĂ© Operario, Balide, Tersa-feira ne’e.

Iha sensibilizasaun literasia dijitĂĄl ne’e, SekretĂĄriu Estadu ba Komunikasaun SosiĂĄl, MerĂ­cio Juvinal dos Reis “AKARA” hateten,  kampaña literasia ida ne’e, hanesan kontinuasaun  literasia dijitĂĄl ne’ebĂ© hala’o ona iha eskola sira inklui mĂłs eskola sira iha munisĂ­piu sira, objetivu mak Governu konsidera era ida agora ne’e, era dijitĂĄl no importante tebes ba nasaun hotu hotu inklui Timor-Leste, tanba sei lori sivilizasaun foun mai rai ida ne’e no sei iha mudansa ba pensamentu, hahalok nomos iha vida moris.

“Era dijitĂĄl agora sei fĂł oportunidade mai sidadaun hotu, tanba atu assesu ba Plataforma dijitĂĄl ho mudansa globĂĄl ne’ebĂ© mai husi rai dezenvolvidu sira. VIII  Governu Konstitusional, liu husi SEKOMS sei la taka matan ba, mudansa   globalizasaun nomĂłs prepara sidadaun hotu, liuliu estudante sira, ne’ebĂ© maka utiliza mĂ©dia sosiĂĄl ho Plataforma dijitĂĄl ho meius opera telephone matenek (smartphone),  tenki ho pensamentu kritiku no matenek tanba iha informasaun  pozitivu no negativu”,  Hateten “AKARA”.

Estadu maka povu tamba povu iha mak hamosu estadu tamba ne’e estadu iha responsabilidade morál atu  prepara sidadaun sira, nia mentalidade atu  utiliza plataforma dijitál ho matenek hodi, kontribui ba dezevolvimentu Timor-Leste nian nomós promove Timor-Leste nia potensialidade ba mundu.

SEKOMS kontinua nafatin Kampaña NasionĂĄl Kombate HOAX No Promove Internet SaĂșdavel liuhosi Sensibilizasaun Literasia DijitĂĄl,  ba Estudante SekundĂĄria  sira hotu, tanba maiĂłria 70% maiĂłria jovem, mak utiliza  mĂ©dia dijitĂĄl, ho nune’e enkoraja no kapasita sira nia hanoin fo forsa ba sira iha pensamentu kritiku, hateten “AKARA”.

Tuir pontu de vista Governante ne’e katak, jovem sira hahĂș iha pensamentu kritiku no matenek hodi verifika fontes informasaun no verifika mos kredibilidade informasaun ne’ebĂ© sira simu antes fahe tutan.

Lider Jerasaun foun akresenta liu tan katak, sei halo mĂłs peskiza foun ida, depois de kampaña remata mak foin haree no aprezenta dadus, hodi haree liu ba  mudansa tanba, tĂ©knolojia ne’e hanorin ema atu matenek, tanba literasia dijitĂĄl, hanesan inisiu ida atu fĂł hanoin ba jovem wainhira utiliza mĂ©dia sosiĂĄl ka plataforma dijitĂĄl tenki  matenek nune’e automatikamente sidadaun sei aprende rasik.

Tuir VisĂ©-Prezidente Parlamentu NasionĂĄl, Maria Angelina Sarmento, ne’ebĂ© sai mos orador ho tema, “Papel Jovem MileniĂĄl no, oinsĂĄ atu uza Plataforma DijitĂĄl ho SaĂșdavel hodi promove kreatividade iha ĂĄmbitu transformasaun dijitĂĄl iha Timor-Leste” hateten, normalmente tĂ©knolojia sei halo mudansa iha buat barak iha sosiedade nia leet. Dadus hatudu katak jovem barak  mak assesu ba kampu trabalhador tamba asesu mĂ©dia sosiĂĄl.

“Jovem  barak maka halo mudansa signifikante iha sira nia moris, familia no sosiedade, balansu no pozitivu tebes wainhira utiliza plataforma dijitĂĄl, hodi explora sira nia kretividade  oioin, nune’e mos promove kreatividade hirak ne’e ba mundu”, Hateten Angelina

Orador datoluk ba iha đŠđšđŠđ©đšđ§Ìƒđš đđšđŹđąđšđ§đšÌđ„ 𝐊𝐹𝐩𝐛𝐚𝐭𝐞 𝐇𝐎𝐀𝐗 𝐧𝐹 đđ«đšđŠđšđŻđž đˆđ§đ­đžđ«đ§đžđ­ đ’đšđźÌđđšđŻđžđ„ đ„đąđźđĄđšđŹđąđ’đžđ§đŹđąđ›đąđ„đąđłđšđŹđšđźđ§ đ‹đąđ­đžđ«đšđŹđąđš đƒđąđŁđąđ­đšÌđ„ 𝐛𝐚  đ„đŹđ€đšđ„đš đ’đžđ€đźđ§đđšÌđ«đąđš Catolica đ’đšÌƒđš đ‰đšđŹđžÌ đŽđ©đžđ«đšđ«đąđš” Prezidente Interinu Konsellu Imprensa, Francisco Belo SimĂ”es, ne’ebĂ© koa’lia kona-ba, Promove Liberdade Imprensa no Liberdade Espresaun iha ambitu transformasaun dijitĂĄl iha Timor-Leste hateten, iha Konstituisaun RDTL Asegura liberdade Imprensa no liberdade Espresaun hakerek iha artigu 40/41 asegura liberdade fo espasu ba ema hotu atu espresa nia liberdade.

“Ita nia Media Liberdade Imprensa tinan ne’e liberdade Imprensa sa’e boot liu kompara ho tinan kotuk 75 ho nasaun hotu tinan ne’e 17 signifika konsellu Imprensa haksoit dook numeru primeiru iha Sudeste Asiatiku iha Asia Timor-Leste maka primeiru lugar”, dehan Prezidente Interinu CI.

Orador dahaat ba iha đŠđšđŠđ©đšđ§Ìƒđš đđšđŹđąđšđ§đšÌđ„ 𝐊𝐹𝐩𝐛𝐚𝐭𝐞 𝐇𝐎𝐀𝐗 𝐧𝐹 đđ«đšđŠđšđŻđž đˆđ§đ­đžđ«đ§đžđ­ đ’đšđźÌđđšđŻđžđ„ đ„đąđźđĄđšđŹđąđ’đžđ§đŹđąđ›đąđ„đąđłđšđŹđšđźđ§ đ‹đąđ­đžđ«đšđŹđąđš đƒđąđŁđąđ­đšÌđ„ 𝐛𝐚  đ„đŹđ€đšđ„đš đ’đžđ€đźđ§đđšÌđ«đąđš Catolica đ’đšÌƒđš đ‰đšđŹđžÌ đŽđ©đžđ«đšđ«đąđš” mak Padre. Edgerio Martins SJ, ne’ebĂ© koa’lia kona-ba Uja Plataforma DijitĂĄl ho SaĂșdavel Tuir Perspetiva Igreija Catolica, hateten, hasa’e pensamentu kritiku iha parte Igreja nian, husi mundu teknolojia tama ba Era DijitĂĄl tenki iha kapasidade kompriende ba situasaun.

“Uza plataforma DijitĂĄ ne’ebĂ© diak ho saudavel ita la gasta tempu ba kombate buat ida HOAX, maibĂ© ita gasta tempu ba hasa’e ita nia koñesimentu kritiku atu ema labele bosok ita, tanba ita iha kakutak no prinsipiu rasik oinsa maka atu hasa’e pensamentu kritiku ba konsiensia ne’ebĂ© kritika.”

Entertantu VisĂ©-DiretĂłr Colegio SĂŁo JosĂ© Operario, agradese ba SEKOMS bele lori kampaña NasionĂĄl Kombate HOAX no Promove Internet SaĂșdavel liuhosi Sensibilizasaun Literasia DijitĂĄl,  ba Estudante SekundĂĄria Colegio SĂŁo JosĂ© Operario, hodi hasa’e nafatin estudante nia koñesimentu liuhosi utiliza Plataforma dijitĂĄl ho matenek.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed