by

29-09-2022, SEKOMS sai oradór ba iha semináriu ne’ebé organiza husi UNTL-Departamentu Komunikasaun Sosiál, ho tema “Dijitalizasaun”

𝐎𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐮 𝐛𝐚 𝐡𝐚’𝐮 𝐛𝐞𝐥𝐞 𝐟𝐚𝐡𝐞 𝐡𝐚’𝐮 𝐧𝐢𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐨𝐢𝐧 𝐤𝐨𝐧𝐚-𝐛𝐚́ 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐢𝐣𝐢́𝐭𝐚𝐥 𝐛𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐊𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐤𝐚𝐬𝐚𝐮𝐧 𝐒𝐨́𝐬𝐢𝐚𝐥 𝐔𝐍𝐓𝐋 𝐢𝐡𝐚 𝐬𝐢𝐫𝐚 𝐧𝐢𝐚 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐳𝐢𝐬𝐚𝐮𝐧 𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐞’𝐞𝐛𝐞́ 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐢𝐡𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐬𝐢𝐮 𝐏𝐫𝐞𝐳𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐀𝐢𝐭𝐚𝐫𝐚𝐤-𝐥𝐚𝐫𝐚𝐧.
Iha ha’u nia intervensaun plataforma dijitál ka mídia online ne’ebé agora sai popular iha mundu, fornese ona mai ita kultura ida foun iha pensamentu no meius komunikasaun. nune’e nasaun no governu tenke mellora no adapta tamba fo oportunidade foun atu aktualiza-an, fahe matenek ba malu no simu informsaun foun.
Iha era dijitál agora nasaun bo’ot no nasaun kiik ita hanesan de’it atu simu informasaun no promove ita nia-an, maibé uluk iha era konvensional nasaun ne’ebé bo’ot no iha fasilidade no rekursu mak domina informasaun mundu no influensia mundu hanesan CNN no BBC.
Iha oportinidade ne’e mos ha’u esplika saida mak Direitu Dijitál Universal no Direitu Privasidade. Direitu dijitál Universal katak ema hotu iha direitu ba liberdade espresaun. no fo dalan hodi asesu buat hotu iha internet, atu espresa matenek no saida de’it hodi transmite iha internet ka mídia dijital ne’e.
no nasaun ida labele bandu direitu ne’e tamba universal se wainhira nasaun ida bandu sira nia sidadaun ida atu utiliza internet entaun nasaun ne’e viola ona direitu universal refere.
Direitu privasidade ” lei protesaun de dadus” iha nasaun seluk implementa ona lei ne’e tamba iha era díjital ema bele faan ita nia dadus privadu se ita la proteje no kuidadu, ho objetivu atu destroy no ataka ita.
Iha biban ida ne’e mos ha’u hare’e direita kreatividade foin sa’e no futuru timor “Estudante Komunikasaun Sosial UNTL” ne’ebé hatudu sira nia talentu liu husi rezultadu fotografia ne’ebé sira hatudu iha expozisaun refere. no ha’u hetan mos informasaun update husi Xefe Departamentu Komunikasaun Sosial UNTL Sr. Marcelino kona-bá kooperasaun UNTL no Universidade Indonesia (UI) ne’ebé iha ona progressu.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed