by

KAMPAÑA NASIONÁL KOMABATE HOAX NO PROMOVE INTERNET SAUDAVEL HUSI SEKOMS LORI MUDANSA POZITIVU BA KOMUNIDADE.

Sekretáriu Estadu ba komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis “AKARA” hateten diskusaun hanesan kontinusaun programa kampaña nasionál kombate HOAX no Promove Internet Saudavel nível munisípiu objetivu ida deit ne’ebé SEKOMS hala’o ona iha munisípiu rua maka hanessan Munisípiu Lautem no Manufahi hodi sensibiliza informasaun ba komunidade sira oinsá uja media sosial ho los.
Merício Juvinal dos Reis “AKARA” hato’o lia ne’e bainhira kontinua hala’o sensibilizasaun ba Kampaña Nasionál Kombate HOAX no Promove Internet Saúdavel Nível Munsípiu ba iha munisípiu Bobonaru, hodi kontinua enkoraja sidadaun sira hotu iha teritóriu Timor liu-liu komunidade munisípiu Bobonaru, iha salaun SEKOMS, Palásiu Governu, Terça-feira, loron 26 fulan-outubru, tinan 2021.
“Objetivu ida katak ita hakarak kontinua enkoraja nafatin ita nia komunidade para uja mídia liuliu uja mídia dijitál ho matenek ho kuidadu tamba iha era agora ne’e ita kolia buat ruma iha mídia la to’o minutu ema rihun ba rihun maka bele assesu se wainhira ita ko’alia los ninia impaktu pozitivu maibé se ita kolia sala ka ita iha intensaun promove fali lia falsu entaum ema ne’ebé simu lia Falsu ne’e mos kada minutu atinji ema barak”, dehan “AKARA”
Ezekutivu ne’e hatutan tan katak tempu ona promove nafatin edukasaun sivika para ema iha kapasidade para uja mídia liuliu mídia dijitál ne’e ho di’ak para lori sensibiliza komunidade, tanba iha situasaun pandemia ne’e ema aproveita hodi lansa imformasaun falsu kona ba COVID-19 liuliu vasinasaun ne’ebé halo paniku no komfuzaun iha povu nia leet.
“AKARA” esklarese, sivilizasaun ne’ebé estadu Governu fahe no fo ba nia sidadaun sira liu husi kampaña nasionál kombate HOAX ne’ebé kada entidades halo liuliu Sekretaria Estadu ba komunikasaun Sosiál hala’o dadaun ne’e sai informasaun ne’ebé justu klaru no fo fiar ba iha komunidade hodi tuir vasinasaun tanba sira fiar informasaun ne’ebe klaru no los husi fontes ne’ebé komfirmadu.
Ezekutivu ne’e, esplika tan katak ita tenki esforsu nafatin katak Lia falsu ne’e inimigu ba ita hotu Lia los mak sai objetivu ba ita hotu atu atinji .
“Iha fulan hirak liu ba SEKOMS konsege regista ema uja ID falsu hodi lansa lia falsu ne’e kuaze sa’e too porsentu 80-90 kazu depois de kampaña kombate HOAX ita halo nia numeru ne’e la sa’e ne’e hatudo katak inisiu ema lansa imformasaun barak mais depois de sidadaun akompaña edukasaun sivika ne’e ita nia povu ne’e sai matenek entaun numeru ne’e la aumenta tan no nia porsentu ne’e tun ba 40-50 ne’e indikasaun pozitivu maibé ita labele para, ita nafatin sensibiliza ba sidadun sira hotu atu komprende ho lolos imformasaun ne’ebé los no falsu iha media sosiál tamba ita nia sidadaun hatene ona adapta iha situasaun iha era dijitalizmu”.
Governante ne’e husu ba entidades relevantes sira hanesan televisaun radio no jornal sira atu komtinua fornese informasaun positivu justo no kredivel hodi kontribui ba desemvolvimento nasaun ida ne nian.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed