by

SEKOMS; Husu Rádiu Komunidade “Tatamailau” Ainaro mellora SEKOMS; Husu Rádiu Komunidade “Tatamailau” Ainaro mellora

Bazea ba dadus asesmentu ne’bé realiza husi SEKOMS-DNPDML loron 19-24, Outubru liu ba relata katak, aspeitu jestaun operasionál, programa no jerente Rádiu komunidade lian “Tatamailau” hasoru difikuldade tanba persentajem negativu iha jestaun operasionál negativu 51.4 % pozitivu 46.6 %, husi aspeitu programa rádiu negativu 71.3% pozitivu 28.6 %, enkuantu pessoál ne’ebé jerente ho % negativu 62.3, enkuantu parte pozitivu 37.3%.
Peskiza ne’e hodi hametin komitmentu no garante sustentabilidade investimentu públiku, garante kualidade servisu iha seitor komunikasaun sosiál no asegura utilizasaun investimentu públiku ba interse komunidade nian.
Merício Juvinal dos Reis “AKARA” hateten, Polítika Oitavu Governu Konstitusionál liu husi Sekretária Estadu Komunikasaun Sosiál nian mak atu hasa’e prestasaun servisu husi meius komunikasaun sosiál sira iha teritoriu atu diversifika meiu komunikasaun sosial liu husi kanal sira inklui Radiu Komunidade “Tatamailau” Ainaro.
Sekretáriu Estadu ba Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis “AKARA” hato’o afirmasaun ne’e ofisiálmente abertura ba aprezentasaun rezultadu Persepsaun Públiku ba Rádiu Komunidade “Tatamailau” terca-feira, loron 23 fulan-Novembru, tinan-2021, iha salaun enkotru Administrasaun Munisípiu Ainaro.
Governante ne’e husu ba jornalista no jerente sira atu servisu ho profisionál no la inklina ba grupu ne’ebé deit hodi promove paz no dezenvolvimentu iha komunidade.
Antes remata Ezekutivu ne’e garante ho assesmentu ne’ebé Diresaun DNPDML hala’o sei lori benefisiu ba Komunidade Ainaro liu husi Informasaun, Edukasaun, Divertimentu no Kontrolu Sosiál.
Entertantu Diretór Nasionál Promosaun Dezenvolvimentu Mídia Lokál, Jose da Costa hateten rejultadu assesmentu hanesan la’os atu investiga hodi fo sala balu maibe rejultadu refere hanesan meiús ida hodi hadia di’ak liutan prestasaun servisu Rádiu Komunidade refere ba futuru.
Jose da Costa mós husu apoiu entidade hotu no liliu autoriedade lokál to’o munsipiu-Ainaro atu kontribui ba dezenvolvimentu Rádiu ne’e ba interese komunidade nian.
Iha fatin hanesan reprezentante Administrador Munisipiu Ainaro, Francisco Barros, hanesan mós Prezidenti Konsellu Rádiu “Tatamilau” Ainaro hateten, rezultadu peskiza ne’e uniku dalan atu hadia servisu rádiu nian ba futuru.
Entertantu, Governu liu husi SEKOMS desde 2015-2021 apoiu ona osan hamutuk rihun neen nulu resin neen, atus ualu sanolu resin, sentavus lima nolu, dolares amerikanu, liu husi Fundus Transferénsia Públiku ba Rádiu Komunidade Lian “Tatamailau” Ainaro.
Aprezentasaun ne’e realiza husi DNPDML no partisipa husi Comandante PNTL Munisípiu Ainaro, Funsionáriu Administrasaun Munisípiu Ainaro, Jestora no Jornalista Rádiu Komunidade “Tatamailau” Ainaro,

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed