by

SEKOMS HUSU TLPU ATU SERVISU HO PROFESIONALISMU

SEKOMS Apresia ho struktura TPU no husu ba TLPU atu servisu ho Independenti.
Sekretáriu Estadu ba komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis “AKARA”, hato’o apresiasaun iha vizita kortezia ida husi estrutura Timor Leste Press Union (TLPU) hodi ko’alia relasaun servisu entre Instituisaun rua ne’e iha futuru.
Kolaborasaun assosiasaun ho Governu liuliu SEKOMS husu Assosiasaun atu sai ajente transformador no sai formador ba jornalista hodi invenste barak liu iha kapasiti building journalist hodi divulga informasaun seitor hotu ne’ebé iha país ida ne’e.
Governante ne’e husu TLPU atu sai ajente edukador ba jornalista sira no sai transformador ba dezenvolvimentu sosíal no sai Peace jornalism iha kualker atividade no servisu. Asegura nafatin liberdade imprensa iha kobertura notísia foti filmajen no halo koobertura iha kualker aktividade ba entidade estadu nian iha sosiedade no labele iha intervensaun ba kualker se deit iha sala redasaun ba publikasaun informasaun notísia nian.
Hafoin remata enkontru Prezidente TLPU, Candido Alves, esplika objetivu husi vizita kortejia ida ne’e atu atualiza estrutura foun TLPU periode 2021 -2026 ba sekoms no apresenta mos kondisoens balun liliu kondisaun no fasilidade nebee sei menus iha TLPU.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed