by

Sekoms: Sekretaria Estadu Komunikasun Sosiál avalia servisu Gabinete Sekoms , Diresaun Nasionál Promosaun Dezemvolvimentu Mídia Lokál no Ceftec iha quarta feira semana ne’e.

Avaliasaun ne’e foka liu ba taxa ezukusaun , vijita Radio Komunidade Tatamailau Ainaro no servisu ne’ebe mak hala’o ona no mos plano servisu ne’ebe mak sei hala’o iha tempo oin.
Enkuantu taxa ezekusaun gabinete sekoms atinji ona 69% , Diresaun Nasional Promosaun Dezemvolvimentu Mídia Lokál foin atinji 58% No CEFTEC atinji 69% .
Sekretariu Estadu Komunikasun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis “Akara” husu ba diretor sira atu servisu makás liu tan liu liu atu exekuta programa no orsamentu 2021.
Iha sorumutu ne’e, alinde Sekretaria Estadu Komunikasun Sosiál Merício Juvinal dos Reis “AKARA” , chefe gabinete Ozorio Almeida, diretor Diresaun Nasionál promosaun Dezemvolvimentu Mídia Lokál Jose da Costa , diretor ceftec Rafael da Silva, Chefe Departamentu apoiu radio komunidade Julio da Costa Bere Mali inklui tekniku professional Espesializada DNPDML-SEKOMS.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed